חוק שימור האנרגיה בתוה"ק

ואלה השנים השם בראם לבדו ואין יכולת בנברא לברוא עצם שיהיה גוף אף יש שאיננו גוף שהוא נכבד יותר, גם אין בו כח להכחידו עד שיעדר ולא יהיה יש".
ואם הראב"ע התכוון לא רק לאי יכולת האדם להכחיד את השאינו גוף אלא אף שהוא גוף